คลังความรู้

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก...

พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564
คลังความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

คลังความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ

คลังความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกร...