สถิติงานบริการประชาชน

สถิติงานบริการประชาชน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ MSC และ JC ผ่านโปรแกรม TABLEAU

https://public.tableau.com/app/profile/achidtapon/viz/MSCJC/Story1