วันที่ 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 11.00 - 12.00 น.
นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี มอบหมาย นางสาวมาลัย จำปาโพธิ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในระดับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีนายจิรวัฒน์ เต็มสอาด ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชลบุรี จำนวน 11 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม