วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี  ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)" ครั้งที่

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)" ครั้งที่

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรไกร นวลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรการสัมมนานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อทบทวนการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องไมดาส 2 โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ