วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี นายสุรไกร นวลศิริ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อติดตามนโยบายยกระดับการปฏิบัติราชการของ สยจ. โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการใช้บริการผ่าน Application : Justice Care