ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักบริหารจัดการงานยุติธรรม

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่เกี่ยวกับการสอบ

ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียนใน วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ

 

เอกสารแนบ